Energetska obnova RITEH

Gradnja solarne elektrane

Potencijal za izgradnju solarnih elektrana u Hrvatskoj

Donesena je nova kvota od 12MW za solarne elektrane za 2014. godinu

 • 5 MW za integrirane sunčane elektrane
 • 2 MW za integrirane sunčane elektrane koje su na objektima u vlasništvu državne i lokalne uprave
 • 5 MW za neintegrirane sunčane elektrane

Na sjednici Vlade 31.10.2013. donesena je nova kvota za 2014. od 12 MW i nove otkupne cijene. Novi tarifni sustav stupa na snagu 01.01.2014. godine.
Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije za 2014.

Izmjene tarifnog sustava i novosti sa HROTE

Na sjednici Vlade 12.12.2013. donesene su izmjene i dopune tarifnog sustava za 2014. Kvote i otkupne cijene ostaju prema tarifnom sustavu 2014. Najbitnija izmjena je to što instaliranu snagu elektrane neće ograničavati priključna snaga objekta i promjena definiranja otkupne cijene obzirom na potrošnju objekta.

Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije

Stoga sada za elektrane koje nemaju ugovor sa HROTE ne preporučamo ugovaranje "ključ ruke", već izradu projekta i pokretanje procedure prema HEP-u i HROTE-u. HROTE će zaprimati zahtjeve za 2014. dok se kvota ne popuni, a zahtjeve predane nakon popunjavanja kvote odbiti će rješenjem. Početak zaprimanja zahtjeva je 01. siječnja 2014.

Ukoliko nakon dobivanja ugovora o otkupu energije ugovorite izvođenje kompletne elektrane sa RITEH-om, cijenu izvođenja ćemo umanjiti za iznos idejnog projekta i pripreme dokumentacije.

Nove poticajne cijene za 2014. godinu vezane su za potrošnju objekta

Najbolja poticajna cijena od 2,29 KN+PDV dobija se za fotonaponsku elektranu do uključivo 10kW, uz uvjet da su uz elektranu ugrađeni i solarni kolektori za pripremu tople vode.

C – visina tarifne stavke u KN / kWh

k1 – korektivni koeficijent za korištenje sustava za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću obnovljivih izvora energije

Tip integrirane solarne elektrane

     C     

    k1  

   C×k1

Sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW

1,91

1,2

2,29

Sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW

1,70

1,1

1,87

Sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 KW do uključivo 300 kW

1,54

1,03

1,59

RC – cijena za neintegrirane solarne elektrane. Jednaka je iznosu važeće tarifne stavke za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za opskrbu električnom energijom, model Plavi.

Prema novom tarifnom sustavu isplata poticajne cijene vezana je uz potrošnju objekta. Za proizvedenu energiju manju ili jednaku mjesečnoj potrošnji isplaćuje se puna poticajna cijena. Za razliku proizvedene i potrošene energije (višak) isplaćuje se 80% poticajne cijene.

Zašto graditi solarne elektrane i prodavati električnu energiju?

Sunce kao izvor energije spada među obnovljive izvore energije, potpuno je besplatno i neiscrpno. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije kao što su sunce, vjetar i voda put je prema održivom razvoju i energetskoj neovisnosti. Međutim, osim toga to može biti i financijski isplativo ako se proizvedena električna energija prodaje po poticajnoj cijeni. Poticajne cijene električne energije određene su tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije. Kod solarnih (fotonaponskih) elektrana povlaštena otkupna cijena viša je nekoliko puta od cijene električne energije koju potrošač uzima iz mreže. Ugovor se potpisuje na 14 godina čime je zagarantirana financijska isplativost projekta. Ukratko, osim ekološke osviještenosti i održivog razvoja zbog korištenja obnovljivih izvora energije, ostvaruje se i zarada.

Poticajna cijena postoji i za ostale obnovljive izvore: vjetroelektrane, hidroelektrane i kogeneracije.

Što je sve potrebno za napraviti fotonaponsku elektranu i koliko se to isplati?

Ukoliko imate kuću ili zgradu legalno izgrađenu i upisanu u katastar, sa više od 70m2 krova imate uvjete za izgradnju fotonaponske elektrane. Trajanje ugovora o otkupu električne energije koji garantira cijenu otkupa je 14 godina. Također, tarifnim sustavom je definirano da se cijena povećava na godišnjoj razini ovisno o inflaciji. U ugovoru o otkupu električne energije poticajna cijena godišnje se korigira za indeks inflacije u prethodnoj kalendarskoj godini koji objavljuje Državni zavod za statistiku.

Sustavom poticaja najisplativije je graditi integrirane solarne elektrane do 30 kW na krovu zgrade ili istoj parceli, jer se tada dobija najveća poticajna cijena. Povrat investicije je u pravilu od 5 do 7 godina.

Dobivanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Postupak stjecanja statusa povlaštenog proizvođača počinje izradom elektrotehničkog projekta izrađenog od strane ovlaštenog inženjera i predajom zahtjeva HEP-u. Konačni ugovor o otkupu električne energije stupa na snagu danom očitanja obračunskog mjernog mjesta, kojim je nositelj projekta stekao pravo na trajno priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu HEP-a. Sam ugovor o otkupu električne energije sada se može dobiti u roku od mjesec dana, pod uvjetom da kvota za tu godinu nije ispunjena. Ugovor se potpisuje sa HROTE-om ( Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.) na 14 godina, te se dobiva rješenja o stjecanju Statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz OIE.

Solarna elektrana po modelu "KLJUČ U RUKE"

Ako razmišljate o gradnji fotonaponske elektrane obratite nam se sa povjerenjem. RITEH može Vašu investiciju dovesti od početka do kraja. Izgradnju fotonaponske elektrane na Vaš zahtjev možemo odraditi po sistemu "ključ u ruke". To uključuje sve projekte, ishođenje svih suglasnoti, kompletnu gradnju elektrane sa puštanjem u rad, te ishođenje statusa povlaštenog proizvođača električne energije. RITEH nudi najpovoljniju cijenu izgradnje solarne elektrane. Za Vašu elektranu predvidjeti ćemo optimalno rješenje koje nudi najbrži povrat investicije. Najjeftinija cijena elektrane najčešće nije i najpovoljnija za vlasnika, jer sa sobom nosi manju proizvodnju energije, više troškove održavanja i manju cijenu otkupa energije, što u konačnici rezultira dužim povratom uloženog novca.

U ponudi imamo različite vrste solarnih panela stranih i hrvatskih proizvođača. Ovisno o lokaciji, snazi elektrane, nagibu i okrenutosti krova na krov postavljamo najpovoljnije panele po omjeru uloženo/dobiveno.

Kod izgradnje solarne elektrane RITEH nudi usluge:

 • konzultantske usluge definiranja projektnog zadatka i odabira opreme te načina montaže
 • idejni elektrotehnički projekt izrađen od strane ovlaštenog inženjera zaposlenog u RITEH d.o.o.
 • ishođenje svih dokumentata potrebnih za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije
 • glavni elektrotehnički projekt solarne elektrane izrađen od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike zaposlenog u RITEH d.o.o.
 • rješavanje financiranja preko poslovnih banaka i HBOR-a
 • dobava, montaža i postavljanje fotonaponske elektrane
 • priključenje na elektroenergetsku mrežu i probno puštanje u rad
 • energetski pregled instalirane solarne elektrane i solarnih kolektora za pripremu tople vode zbog postizanja veće otkupne cijene 20%, od strane RITEH-ovog inženjera strojarstva ovlaštenog za provođenje energetskih pregleda složenih tehničkih sustava
 • energetski certifikat zgrade na kojoj se postavlja solarna elektrana
 • solarna elektrana po modelu "ključ u ruke"

Solarna elektrana na krovu obiteljske kuće


Cilj analize opravdanosti izgradnje solarne elektrane

Da bi se utvrdila isplativost ulaganja u izgradnju fotonaponske ili vjetroelektrane može se napraviti tehno ekonomska analiza opravdanosti izgradnje postrojenja. Novim pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije taj dokument nije potreban kod manjih solarnih elektrana, koje spadaju pod jednostavne građevine. No, izrađena analiza opravdanosti je obavezna kod većih solarnih elektrana. Tada se  radi o većoj investiciji, pa osim obveze prema Pravilniku, služi Investitoru da donese odluku o gradnji.

Analizom opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja ocijeniti će se tehnološko-tehnička, financijska i ekonomska opravdanost ulaganja u izgradnju fotonaponske elektrane. Analiza se izrađuje u obliku studije koja potencijalnom Investitoru služi za donošenje odluke o izgradnji elektrane.Robert Mlakar

Robert Mlakar
E-mail: mlakar@riteh.eu Telefon: 051 688 341
Mobitel: 099 204 55 22